Geofysisch onderzoek Projecten

Opsporing van verzakking en holle ruimtes onder een traject  

T&A heeft in opdracht van TNO Geologische Dienst Nederland een grondradar onderzoek uitgevoerd langs een traject in Zuid-Limburg. Doel van het onderzoek was het opsporen van verzakkingen en holle ruimtes onder het traject met een lengte van ca. 1 km. De holtes zijn ontstaan door lokale oplossing van de kalksteen (mergel) in dolines (oplossingsdepressies).  

Bepaling ligging groutankerlocaties Buiksloterkanaal, Amsterdam

T&A heeft voor een opdrachtgever de ligging van groutankers in het Buiksloterkanaal te Amsterdam in kaart gebracht. Het betrof 22 groutankerlocaties. Ter plaatse van deze groutankerlocaties zullen mogelijk 38 paalfundering paren (76 palen in totaal) worden gezet.
 

Overgang rioolslib en waterbodem in kaart met ERT  

Een lagune in de omgeving van Manchester is in de afgelopen 50 jaar opgevuld met rioolslib uit een nabijgelegen waterzuiveringsinstallatie. Om een goede planning voor de voorgenomen baggerwerkzaamheden en bodemverbetering te kunnen maken, was informatie nodig over de exacte diepte van de lagune. T&A kreeg de opdracht om de overgang tussen het rioolslib en de eigenlijke waterbodem, bestaande uit glaciale klei, in kaart te brengen.

In kaart brengen van een zoutkoepel Met magnetotellurische onderzoek

Doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van een zoutkoepel tot enkele kilometers diepte met behulp van magnetotellurisch onderzoek. De zoutkoepel is gevuld met zoutwater en de top van de zoutkoepel wordt rond 500 meter diepte verwacht.

T&A heeft een grondradar onderzoek uitgevoerd langs een traject in Zuid-Limburg in opdracht van TNO Geologische Dienst Nederland . Doel van het onderzoek was het opsporen van verzakkingen en holle ruimtes onder het traject met een lengte van ca. 1 km. De holtes zijn ontstaan door lokale oplossing van de kalksteen (mergel) in dolines (oplossingsdepressies).  

Dolines

De bodem van het onderzoeksgebied bestaat uit een lössdek met daaronder klei en leem met vuurstenen. Daaronder ligt de kalksteen waarin de dolines voorkomen. Deze dolines zijn maximaal enkele tientallen meters in doorsnede, maar vaak ook een stuk kleiner. De dolines zijn ontstaan door oplossing van de onderliggende kalksteen, waardoor de overliggende lagen ingezakt zijn. Holle ruimtes zijn mogelijk aanwezig maar niet waarschijnlijk.  

Uitvoering van het onderzoek

Bijzonderheden tijdens de grondradar metingen (met name reparaties aan en scheuren in het wegdek en het laagste punt van dolines) werden door T&A in de radarprofielen gemarkeerd en in een kort verslag  verklaard. De interpretatie van de door T&A verzamelde grondradar data werd vervolgens door geologen van TNO uitgevoerd.


T&A heeft voor een opdrachtgever de ligging van groutankers in het Buiksloterkanaal te Amsterdam in kaart gebracht. Het betrof 22 groutankerlocaties. Ter plaatse van deze groutankerlocaties zullen mogelijk 38 paalfundering paren (76 palen in totaal) worden gezet.  

Magnetometersonderingen

Op basis van onze kennis en ervaring wordt bepaald welke onderzoekstechnieken het beste ingezet kunnen worden om het onderzoeksdoel te verwezenlijken. Bij dit onderzoek hebben wij gekozen voor de inzet van magnetometersonderingen.   Met behulp van een magnetometer geïntegreerd in een sondeerconus, is het mogelijk de beïnvloeding van het aardmagnetisch veld veroorzaakt door een groutanker in kaart te brengen. De beïnvloedingszone hangt af van de diameter, lengte en materiaalsoort van de anker.

Data analyse

Gebaseerd op de meetgegevens kon de geïnterpreteerde horizontale en verticale (diepteligging ten opzichte van NAP) ligging van de groutankers weergegeven worden. Dit resulteerde in een aanbeveling om rekening te houden met de vastgestelde positie van de aanwezige groutankers tijdens de ontwerpfase van de paalfundering


Een lagune in de omgeving van Manchester is in de afgelopen 50 jaar opgevuld met rioolslib uit een nabijgelegen waterzuiveringsinstallatie. Om een goede planning voor de voorgenomen baggerwerkzaamheden en bodemverbetering te kunnen maken, was informatie nodig over de exacte diepte van de lagune. T&A kreeg de opdracht om de overgang tussen het rioolslib en de eigenlijke waterbodem, bestaande uit glaciale klei, in kaart te brengen.  

Uitvoering van de metingen

De techniek die T&A gebruikt heeft voor het bepalen van de overgang tussen de verschillende bodemlagen is ERT. Met ERT is het mogelijk de elektrische weerstand van verschillende bodemlagen in kaart te brengen. Hierdoor is het mogelijk om grondlagen in kaart te brengen. De geschatte onderzoeksdiepte was 13 meter onder het wateroppervlak. Het onderzoek is uitgevoerd op het water met behulp van een speciaal marien meetsysteem. Omdat de waterdiepte van de lagune tussen de 0 en 0,3 meter was, moest de boot soms over het slib heen worden getrokken om de metingen te kunnen verrichten.  

Resultaten

Uit de geofysische metingen bleek dat het rioolslib een zeer goede electrische doorlatendheid had, waarschijnlijk omdat het slecht gezuiverd is geloosd in de lagune. De klei had een veel slechtere electrische doorlatendheid, waardoor de diepte van het rioolslib goed in kaart gebracht kon worden.Doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van een zoutkoepel tot enkele kilometers diepte met behulp van magnetotellurisch onderzoek. De zoutkoepel is gevuld met zoutwater en de top van de zoutkoepel wordt rond 500 meter diepte verwacht.

Techniek

Voor het in kaart brengen van dieper gelegen geologie zoals zoutkoepels wordt meestal seismisch onderzoek ingezet. Het dieptebereik en de nauwkeurigheid van magnetotellurische metingen is in de meeste gevallen echter veel gunstiger. Deze techniek kan seismisch onderzoek vervangen, maar in de regel wordt hij in combinatie met seismisch onderzoek ingezet.

Resultaat

De zoutkoepel is tot bijna twee kilometer diepte in kaart gebracht. De blauwe kleuren geven een bodemsamenstelling weer met een hoge elektrische weerstand. De rode en gele kleuren duiden op bodemmateriaal met een lage weerstand (en dus hoge geleidbaarheid). De contour in het figuur komt overeen met de ware positie van de zoutkoepelOpdrachtgeverProjectdoel
Overhoeks Development Management BV
Bepaling ligging groutankerlocaties Buiksloterkanaal, Amsterdam
TNO Geologische Dienst
Opsporing verzakking en holle ruimtes onder een weg.
Geonius
Bepaling ondergrondse obstakels, Geleen
BK Ingenieurs
Geofysisch onderzoek restanten betonindustrie, Son en Breugel
Gemeente Haarlem
Geofysisch onderzoek locatie ankers en ankerschotten kademuur
BAM infra
Vaststellen afwezigheid gestuurde boringen t.b.v. te plaatsen damwand
Heijmans
Opsporen lekkage uitwateringssluis Bovenland
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
Bepaling continuïteit kleilaag binnenstad Hoogeveen
Royal Smals
In drie dimensies afbakenen overgang slibbodem, Oldham, UK
Projectbureau BLEIZO
Vaststellen positie kabels en leidingen op basis van KLIC
DARK
Geofysisch onderzoek damwandlocatie Amsterdam Rijnkanaal
Royal Haskoning DHV
Geofysisch stortplaats onderzoek Tiel
Royal Haskoning DHV
Asfaltonderzoek dijk tussen Waardenburg en Gorinchem
Pinnacle Consulting Engineers
Radar survey Agriport
Dekker BV
Kabel en leiding onderzoek in gracht, Amsterdam
Antea Group
Geofysisch onderzoek kasteeltuin Zevenbergen
BAM Wegen
Geofysisch onderzoek naar holle ruimten terreinen infraspeed